wróć

ZAMÓWIENIE NR 1/01/2017 Z DNIA 07.01.2017 R.

W ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2016. Usługa w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych polegająca na opracowaniu technologii produkcji betonu zawierającego zmineralizowaną biomasę.